REGULAMIN SALONU GNATYSHYN Decydując się na zabieg w Naszym salonie akceptujesz Warunki Ogólne – niniejszy regulamin salonu. Proszę uważnie przeczytać i rozważyć Ogólne Warunki Umowy przed umówieniem się na wizytę. Ogólne Warunki Umowy regulują wyłącznie usługi świadczone w naszym salonie oraz odsprzedaż kosmetyków. Udostępnienie danych osobowych, numerów telefonów przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez salon fryzjerski ”Gnatyshyn” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane służyć mogą tylko i wyłącznie do obsługi klienta i kontaktowania się w celu obsługi rezerwacji i układania terminarza salonu fryzjerskiego. OBOWIĄZKI KLIENTA
 1. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu/usługi oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń personelu. Skorzystanie z oferty Salonu i podpisanie karty klienta oznacza akceptację regulaminu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać zasad niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia a personel może odmówić Klientowi wykonanie usługi lub wyproszenie z Salonu bez podawania przyczyny/powodu.
 2. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem konsultację w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu lub koloryzacji oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegach. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni od poprzedniej wizyty, klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
 3. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez personel. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń personelu Salonu może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze w Salonie.
 4. Personel Salonu i firma Gnatyshyn nie odpowiada za działania i zachowanie Klienta, który wykonuje niewłaściwe czynności na podstawie informacji zebranych w internecie np. płukanie włosów octem lub roztworem z sodą oczyszczoną itp. Również w przypadku porad od osób trzecich, które nie posiadają wiedzy profesjonalnej, a praktykują tzw. domowe sposoby teoretycznie ulepszające.
 5. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 6. Zakup usługi w Salonie jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 7. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.
 8. Dzieci (wiek do lat 8) – tylko w obecności oraz pod stałą opieką osoby towarzyszącej osobie poddanej zabiegowi. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w salonie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Zakaz zabaw i biegania w Salonie! Wymagamy absolutnego spokoju oraz ciszy w trakcie wykonywania usług przez personel.
 9. Zwierzęta – obecność zwierząt w Salonie nie jest akceptowana.
 10. Reklamacje – Priorytetem w naszym salonie jest bardzo wysoka jakość obsługi Klienta. Staramy się jak najlepiej spełniać Państwa oczekiwania w zakresie świadczonych usług. Reklamacje mogą zostać zgłoszone w trybie 24h od chwili wykonania usługi i tylko osobiście w naszym salonie. Reklamacje mogą dotyczyć tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy fryzjer wykona niewłaściwe strzyżenie lub w przypadku koloryzacji, jeżeli kolor wyjdzie o 3 tony w odcieniu inaczej, niż w palecie kolorów. Wówczas klientowi przysługuje prawo do wykonania poprawki.
Reklamacje które nie zostaną uwzględnione po wykonaniu usługi to: brak pielęgnacji włosów wg zaleceń fryzjera, stosowanie niewłaściwych kosmetyków, niewłaściwe lub nadmierne używanie narzędzi termicznych t.j. prostownica, lokówka itp., mycie lub nawilżenie włosów w słonej wodzie morskiej, narażenie włosów na silne/nadmierne promieniowanie UV. Informujemy, ze salon jest monitorowany 24h/dobę a personel należycie prowadzi kartotekę klientów oraz wykonuje zdjęcia przed wykonaniem usługi oraz po jej wykonaniu. Nie zwracamy pieniędzy w ramach reklamacji. Każda forma i próby wyłudzenia pieniędzy (fikcyjne i nieprawdziwe reklamacje) zostaną natychmiast zgłoszone do właściwego organu i na Policję. Informujemy, że dobra osobiste naszych pracowników podlegają ochronie prawnej, w związku z czym apelujemy, aby składana przez Państwa reklamacja odpowiadała wymogom prawa. Wolność słowa, w tym głoszenia poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne do ochrony między innymi dobrego imienia osób trzecich. Przepisy Prawa w UK stoją na straży szacunku, dobrego imienia i godności każdej osoby. Zabronione są m.in. zachowania, polegające na poniżaniu innych w opinii publicznej lub też narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu. Zakazane jest również używanie w stosunku do innych osób słów powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, mających na celu ośmieszenie lub skompromitowanie danej osoby. Pragniemy podkreślić, iż nie odbierając nikomu prawa do krytyki, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa reklamacje nie naruszały dóbr osobistych naszych pracowników. W szczególności prosimy, aby w reklamacjach nie używać słów obraźliwych, oraz zwrotów, które godzą w dobre imię Salonu i osób w niej zatrudnionych. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SALONU
 1. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu, w tym w szczególności niepoinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług Salonu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za ewentualne powikłania po przeprowadzonym zabiegu. Salon i personel nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej. W salonie wykonujemy zdjęcia przed oraz po wykonaniu usługi. Salon jest monitorowany 24h a materiał z CCTV jest archiwizowany dla celów bezpieczeństwa Klientów oraz Salonu. Materiały video nie są przetwarzane i nie są wykorzystywane do marketingu. Stanową jedynie dowód dla właściwego organu np. Policja.
OFERTA SALONU
 1. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta.
 2. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem lub w trakcie.
 3. Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą, kredytową.
ZMIANA TERMINU WIZYTY
 1. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście, mailowo lub za pośrednictwem programu Versum. Potwierdzeniem umówionej wizyty w przypadku kontaktu mailowego jest mail zwrotny z datą oraz godziną wizyty.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę. (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie  i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi. Usługa przepada, również gdy klient korzysta z karnetu. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie lub zapisać Klienta na czarną listę lub skreślić Klienta z listy Salonu.
Przedpłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 1. Salon posiada w swojej ofercie bony prezentowe. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu bądź wizyty w ramach bonu prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z klientem, podlega potrącenia z bonu 50%. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia bonu lub zamiany usług po indywidualnej konsultacji z personelem Salonu.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania zabiegu bądź zmianie terminu zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu zabiegu wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach bonu, bon ulega przedłużeniu o okres równy w/w opóźnieniu.
 3. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia bonu upominkowego , salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W pomieszczeniach zabiegowych salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.
 3. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu fryzjerskiego ” Gnatyshyn ”, salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności Nie odpowiadamy za rzeczy skradzione na terenie Salonu przez obce osoby.
 4. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin ważny do odwołania przez Właściciela.